0948 098 884

Informácie, objednávky,
hlásenie porúch, servis

V pracovné dni:
9:00 - 17:00 hod.

0948 139 300

SMS ohlásenie poruchy.
NONSTOP

Pokrytie

Obec / miestna časť Pokrytie signálom v %
Harmanec
50/50 Mbps
 
Hronec 70
Pohronská Polhora 60
Michalová 60
Mýto pod Ďumbierom 100
Badín 85
Bečov 98
Brusno 60
Čerín 100
Dolná Mičiná 90
Dolný Harmanec 85
Dúbravica 98
Horná Mičiná 98
Horná Mičiná - Kopa 100
Hrochoť 92
Hronsek 98
Kordíky 98
Králiky 90
Kremnička 80
Kynceľová 98
Malachov 98
Medzibrod 70
Moštenica 100
Môlča 98
Nemce 98
Oravce 100
Podlavice 50
Ponická Lehôtka 98
Poniky 100
Rakytovce 90
Sebedín 90
Selce 98
Senica 98
Staré Hory 89
Stupy 50
Špania Dolina 95
Tajov 50
Turecká 50
Vlkanová  70