0948 098 884

Informácie, objednávky,
hlásenie porúch, servis

V pracovné dni:
9:00 - 17:00 hod.

0948 139 300

SMS ohlásenie poruchy.
NONSTOP

Informácie

1. Skupinu LifePC tvoria štyri spoločnosti s nasledujúcimi identifikačnými údajmi:

LIFEPC, s.r.o., Družby 35, 974 04  Banská Bystrica
IČO: 43949037, DIČ: 2022526022, IČ DPH: SK2022526022
Bankové spojenie: SK06 0200 0000 0031 9006 0955, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka č. 14229/S
Tel: 0948 098 884, Mail: informacie@lifepc.sk, lifepc@lifepc.sk

LIFEPC.SK, s.r.o., Družby 35, 974 04  Banská Bystrica
IČO: 46506756, DIČ: 2023433973, IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: SK81 0200 0000 0030 9822 8153, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka č. 21473/S
Tel: 0948 098 884, Mail: informacie@lifepc.sk, lifepc@lifepc.sk

LIFEPCMV, s.r.o., Družby 35, 974 04  Banská Bystrica
IČO: 47616806, DIČ: 2024090244, IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: SK13 0200 0000 0032 8306 6854, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka č. 26839/S
Tel: 0948 098 884, Mail: informacie@lifepc.sk, lifepc@lifepc.sk

LIFEPC.FD, s.r.o., Družby 35, 974 04  Banská Bystrica
IČO: 48109452, DIČ: 2120055553, IČ DPH: nie sme platcom DPH
Bankové spojenie: SK94 0200 0000 0034 8676 9955, SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka č. 27996/S
Tel: 0948 098 884, Mail: informacie@lifepc.sk, lifepc@lifepc.sk

2. Rozsah  ponúkaných služieb skupiny LifePC:

Skupina LifePC poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:
- Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet.

3. Zmluvné podmienky:

Zmluvné podmienky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecné podmienky pre jednotlivé  spoločnosti sa nachádzajú na tejto stránke v časti „Kontakt“.

4. Štandardné ceny:

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, cenník pre jednotlivé služby,  sú uvedené v časti:  “Internet/pre-domácnosti”.

5. Reklamačný poriadok skupiny LifePC:

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.  Všeobecné podmienky pre jednotlivé spoločnosti sa nachádzajú na tejto stránke v časti:  „Kontakt“.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb:

Informácie o produktoch, faktúrach, daňových dokladoch, službách technickej podpory ako aj nahlasovanie porúch nájdete v časti:  „Kontakt“.

7. Mechanizmy na urovnávanie sporov:

Mechanizmy na urovnávanie sporov, vrátane mimosúdnych a alternatívnych riešeniach je uvedený vo Všeobecných podmienkach pre jednotlivé spoločnosti  nachádzajúce sa na tejto stránke v časti: „Kontakt“.

8. Zmeny podmienok týkajúce sa prístupu k službám:

Akékoľvek zmeny podmienok týkajúce sa prístupu k službám sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre jednotlivé spoločnosti v časti:  „Kontakt“.

9. Informácie o postupoch uplatňovaných Skupinou LifePC s cieľom predchádzať presiahnutiu kapacity siete:

Podnik ma dostatočnú kapacitu siete, a preto nemusí uplatňovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky z dôvodu predchádzania naplneniu alebo presiahnutiu kapacity sieťového pripojenia.

10. Informácie pre  účastníkov so zdravotným postihnutím:

Skupina LifePC pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov, a to bez rozdielu. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o prijatých opatreniach na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím.

Skupina LifePC pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov, a to  bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov  môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014:

Jednotlivý rozpis poskytovaných služieb a dátové limity sú uvedené v časti: “Internet/pre-domácnosti”. Parametre ako sú minimálna rýchlosť, bežne dostupná rýchlosť, maximálna rýchlosť a proklamovaná rýchlosť sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre jednotlivé spoločnosti v v časti: „Kontakt“.

13. Informácie v prípade neplatenia faktúr:

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre jednotlivé spoločnosti v v časti: „Kontakt“. Skupina Lifepc sa v prvom rade snaží upozorniť užívateľa v dostatočnom predstihu pred blokovaním poskytovaných služieb.

14. Informácie pre koncových užívateľom bez poplatkov:

Pre všetky potrebné informácie sa užívatelia môžu obrátiť na zamestnancov Skupiny Lifepc telefonicky, mailom alebo osobne na prevádzke. Tieto informácie sú však aj voľne dostupné na tejto stránke, a to bez poplatkov.

Dôležité odkazy:

Všeobecné podmienky LIFEPC, s.r.o.
Všeobecné podmienky LIFEPC.SK, s.r.o.
Všeobecné podmienky LIFEPC.FD, s.r.o.
Všeobecné podmienky LIFEPCMV, s.r.o.
Vzor zmluvy
Cenník